Temizlik Malzemeleri Alım İşi

İlgili Müdürlük DİSKİ Genel Müdürlüğü
İhale Durumu İhale Sonuçlandı
İhale Türü Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale Tarihi ve Saati 27 Aralık 2019 Cuma
Telefon & Faks 4122522990 - 4122523957
E-Posta [email protected]
Şartname Bedeli 0,00
Doküman Teslim Yeri BAGCILAR MAHALLESI YENIHAL CADDESI 1 21090 BAĞLAR/
İhaleyi Alan Firma Nurettin KARADAĞ - Yükselen Ticaret
Sözleşme Tarihi 18.02.2020
Sözleşme Bedeli 237.241,00
DİSKİ Genel Müdürlüğü Temizlik Malzemeleri Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/650180
 
1-İdarenin
a) Adresi : BAGCILAR MAHALLESI YENIHAL CADDESI 1 21090 BAĞLAR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4122522990 - 4122523957
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 56 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Malzeme teslim yeri; Diski Genel Müdürlüğü, Su Tesisleri Daire Başkanlığı, İşletmeler Dairesi Başkanlığı (1.bölge), İşletmeler Dairesi Başkanlığı (2.bölge), İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, Atıksu Kontrol ve Ruhsat Dairesi Başkanlığı, Elektrik ve Makine İkmal Dairesi Başkanlığı ambarlarına verilen liste doğrultusunda ayrı ayrı teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Malzemelerin teslim süresi 20 takvim günüdür. İdarenin ihtiyacına göre erken veya idarenin belirleyeceği partiler halinde malzemelerin teslimatı istenebilir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bağcılar Mah. Yenihal Cad. Toptancılar Sitesi Bitişiği - DİSKİ Genel Müdürlüğü - Bağlar/DİYARBAKIR
b) Tarihi ve saati : 27.12.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
*Aday veya İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
*Adayın veya İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
*Adayın veya İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,
*Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim Belgelesi,
Yukarda yazılı belgelerden en az biri İhale Dosyası ile beraber İhale Komisyona sunulacaktır.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Her ürüne ait istenen  standarda ilişkin belgeler Teknik şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-Yüklenici idarece satın alınacak malzemelere ait aşağıda belirtilen bazı numunelerin orijinallerini tutanak karşılığı idareye teslim etmek zorundadır. Numunelerini idareye teslim etmediği tespit edilen isteklilerin, teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
2-Teknik şartnamede numaralandırılan malzemelere ait istenilecek numuneler; 1,2,3,4, 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,31,34,35,36 ve 52 nolu malzeme numuneleri idareye ihale öncesi teslim edilecektir.
 3-İhaleyi alan Firma, teslim etmiş olduğu ürünlerle ilgili olarak idarenin talebi doğrultusunda akredite edilmiş bir resmi kurumdan şartnamedeki standartlara uygunluğu konusunda tahlil ve ya analiz talep edebilecek ve analiz ücretleri ihaleyi alan firma tarafından ödenecektir. O nedenle Her ürün için ayrı ayrı Teknik şartnameye cevap yazılmalıdır.
4-Numuneler teknik şartnameye uygun piyasada bilinen markalardan olacak.
5-Numunesi eksik veya şartnameye uygun olmayan firmalar komisyon tarafından elenecektir.
6-Ürünün kullanıcılar için hazırlanmış genel bilgi formu ya da kataloğu olmalıdır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DİSKİ İhale Bürosu Bağlar/DİYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Tüm Hakları Saklıdır 2020© Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.