Genel Aydınlatma Metni


DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin Korunması Kanunu Kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Diyarbakır Su Ve Kanalizasyon İdaresi (“Kurum”) tarafından işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verileri üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda gereken tüm önlemleri alacağımıza ve son derece şeffaf olmaya devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Hizmetlerimizi gerçekleştirmek,
Ses ve arama kayıtları çağrı merkezlerimizle iletişim sağlanması halinde iletişimin tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi amacıyla,
Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

Çalışanlarımızın, misafirlerimizin ve kurumumuza ait binaların güvenliğinin, kamera kaydı ve sair güvenlik önlemleri ile sağlanabilmesi,
İlgi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Kurumumuzun meşru menfaatlerinin korunması amacıyla,
İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini,
Belediye Kanunu / İSKİ mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatlardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
İç denetim süreçlerinin yürütülmesi,
İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla,
İlgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi (Mahkemeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İçişleri Bakanlığı vb.),
Bilgi ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi,

Kurumumuz ve Kurumumuzla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
Taleplerinizin karşılanması ve talep durumu ve sonucu hakkında sizleri bilgilendirmek,
Çağrı merkezi üzerinden yapılan bildirimlerde kişiyi tespit ve talep ile ilgili gerekli bilgileri kaydetmek,
Hizmetlerimiz ile ilgili şikayet, istek ve önerilerini değerlendirebilmek,
Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebiyle yetki kamu kuruluşlarına,
Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize, alt yüklenicilerimize, bağlı iştiraklerimize, iş birliği halinde olduğumuz kurum ve kuruluşlara
Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla, İlgili mevzuatlar ve hukuki yükümlülüklerimiz gereğince resmî kurumlarla aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz tarafınızdan talep edilen belge, form, sözlü ve otomatik yollar vasıtasıyla toplanmaktadır.

KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Kurum’umuza iletmeniz durumunda Kurumumuz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Kurumumuz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veriniz ile ilgili

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

e) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

g) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Diyarbakır Su Ve Kanalizasyon İdaresi Bünyesinde yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında

Kurumumuza ait binalar parklar ve yine kuruma ait alanlarda kamera ile görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5.maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması “ve“ ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmekte ve 2 Ay kadar saklanmaktadır.

Diyarbakır Su Ve Kanalizasyon İdaresi Telefonlarda yer alan Ses kaydı Hakkında

Kurumumuza ait telefonlarımızda ses kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem müdürlüğü tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5.maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması “ve“ ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmekte ve 2 yıl kadar saklanmaktadır.

Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgi Talep Yöntemleri

KVK Kanunu gereği yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve aşağıda belirtilen kanallar ile Kurum’umuza iletebilirsiniz.

İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgelerin de sağlayarak Kurumumuza iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Kurumumuza KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgelerin de sağlanarak bizzat elden ya da posta yolu ile yapmanız gerekmektedir.

Ayrıca, ilgili kişi bilgi talebini [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak ya da Çevrimiçi kullanıcı olarak (Kuruma ait kayıtlı e-posta adresiniz var ise) [email protected] üzerinden yine bizlere talebinizi iletebilirsiniz.