Atıksu Arıtma Tesisi İçin Madeni Yağ Alım İşi — İPTAL EDİLMİŞTİR —

İlgili Müdürlük DİSKİ Genel Müdürlüğü
İhale Durumu İhale İptal Edildi
İhale Türü Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale Tarihi ve Saati 09 Ocak 2024 10:00
Telefon & Faks 4122522990 - 4122523957
E-Posta [email protected]
Şartname Bedeli 0,00
Doküman Teslim Yeri Bağcılar Mahallesi Yeni Hal Caddesi 21090 Bağlar/DİYARBAKIR
İhaleyi Alan Firma
Sözleşme Tarihi
Sözleşme Bedeli

Atıksu Arıtma Tesisi İçin Madeni Yağ Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1489817

 

1-İdarenin
a) Adı : DİYARBAKIR SU KANAL İDARESİ
b) Adresi : BAGCILAR MAHALLESI YENIHAL CADDESI 1 21090 BAĞLAR/DİYARBAKIR
c) Telefon ve faks numarası : 4122522990 – 4122523957
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Atıksu Arıtma Tesisi İçin Madeni Yağ Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 12 Kalem Madeni Yağ Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yeşil vadi mahallesi Eski Mardin yolu üzeri 8. Km eski tekel içki fabrikası yanı Diyarbakir İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi SUR/DİYARBAKIR’
ç) Süresi/teslim tarihi : Madeni yağlar ve antifrizler Atıksu Arıtma Tesisi Şube Müdürlüğüne mesai günleri içerisinde saat 08.00 ile 15.00 saatleri arasında teslim edilecektir. Teslimat tek parti halinde gerçekleştirilecektir. Tüm malzemeler işe başlama gerçekleştirildikten sonra 40 (kırk) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.12.2023 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DİSKİ İhale Bürosu Toplantı Salonu-Bağlar/DİYARBAKIR
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

-(Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu’ndan) EPDK’ dan madeni yağ üretim belgesi ya da  bu belge için EPDK’ya başvurusu bulunup sonuçlanmayan firmalar EPDK’ dan  alacakları başvuruları olduğuna dair belgeyi beyan etmeleri

veya

– Atık Su Arıtma Tesisi’nde çalışan makinelerin ((Howden Marka Santrifüj Turbo Blower, GE Jenbacher Marka Biyogaz motoru (GE Jenbacher TI 1000-1109 (Sınıf C gaz yakıt 2 ve 3 Serileri için, vb. gibi )) imalatçı firmaları tarafından makinelerinde kullanılabileceğine dair belgeyi beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.a)İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,b)İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu,c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,

d)İstekliler teklif edeceği ürünün Türkiye’de Yetkili satıcı olduğunu gösteren Yetkili Satıcısı Belgesini veya Bayilik Belgesi teklifleriyle birlikte idareye beyan edeceklerdir.

e)Dağıtıcı lisanslı, istasyon bayi lisanslı veya madeni yağ lisanslı belgelerini teklifleriyle birlikte idareye beyan edeceklerdir.

Not: Yetkiyi aldıkları yetkilinin imza sirküsünü de beyan edecektir/sunacaktır.Beyan etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Üretici firmaya ait T.S.E’ den alınmış olan (son şekliyle) ” Standartlara Uygunluk Belgesi” ni yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Teklif edilecek madeni yağ ürünlerine ait katalog veya broşürü yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. 
4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı Açıklama
Madeni Yağ ve Antifrizlerin marka isimleri listesi Teknik Şartname 3.4 Maddesi
Madeni Yağ ve Antifrizlerin ilgili olduğu standart belgeleri Teknik Şartname 3.5 Maddesi
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Teknik Şartname 3.9 Maddesi
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.