Su Sayacı ve Sayaç Bağlantı Rekor Alım İşi

İlgili Müdürlük DİSKİ Genel Müdürlüğü
İhale Durumu İhale Tamamlandı
İhale Türü Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale Tarihi ve Saati 17 Mayıs 2022 15:00
Telefon & Faks 4122522990 - 4122523957
E-Posta [email protected]
Şartname Bedeli 0,00
Doküman Teslim Yeri Bağcılar Mahallesi Yeni Hal Caddesi 21090 Bağlar/DİYARBAKIR
İhaleyi Alan Firma 1. Kısım: BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. - 2. Kısım: VEDAT KEÇELİ
Sözleşme Tarihi 07/07/2022
Sözleşme Bedeli 1.Kısım:14.765.000,00 - 2.Kısım: 1.287.500,00 : Toplam:16.052.500,00

Su Sayacı ve Sayaç Bağlantı Rekor Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2022/375951

 

1-İdarenin
a) Adı : DİYARBAKIR SU KANAL İDARESİ
b) Adresi : BAGCILAR MAHALLESI YENIHAL CADDESI 1 21090 BAĞLAR/DİYARBAKIR
c) Telefon ve faks numarası : 4122522990 – 4122523957
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Su Sayacı ve Sayaç Bağlantı Rekor Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1.KISIM (SU SAYAÇLARI):35.000 Adet DN20 Hacim Esaslı 190 mm, 2.000 Adet DN20 Hacim Esaslı 110 mm ,15.000 Adet DN20 Çok Hüzmeli 190 mm, 2. KISIM (SU SAYACI BAĞLANTI REKORLARI):20.000 Adet DN20 Bağlantı Rekor Seti (Pirinç) 30.000 Adet DN20 Bağlantı Rekor Seti (Rekor Tüpü PPRC) alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : DİSKİ Genel Müdürlüğü Ana Ambarı
ç) Süresi/teslim tarihi : 1.Kısım için: 30 gün İçerisinde Teslim Edilecek Malz. Miktarı (1.Parti) DN20 Hacim Esaslı 190 mm Boyunda Su Sayacı :15.000 Adet DN20 Hacim Esaslı 110 mm Boyunda Su Sayacı : 2.000 Adet DN20 Çok Hüzmeli 190 mm Su Sayacı : 5.000 Adet 90 gün İçerisinde TeslimEdilecek Malz. Miktarı (2.Parti) DN20 Hacim Esaslı 190 mm Boyunda Su Sayacı : 10.000 Adet DN20 Çok Hüzmeli 190 mm Su Sayacı : 5.000 Adet 180 gün İçerisinde TeslimEdilecek Malz. Miktarı (3.Parti) DN20 Hacim Esaslı 190 mm Boyunda Su Sayacı : 10.000 Adet DN20 Çok Hüzmeli 190 mm Su Sayacı : 5000 Adet 2.Kısım için: 30 gün İçerisinde Teslim Edilecek Malz. Miktarı (1.Parti) DN20 Su Sayacı Bağlantı rekor Seti (Pirinç) : 10.000 Adet DN20 Su Sayacı Bağlantı rekor Seti (Rekor Tüpü PPRC): 10.000 Adet 90 gün İçerisinde Teslim Edilecek Malz. Miktarı (2.Parti) DN20 Su Sayacı Bağlantı rekor Seti (Pirinç) : 5.000 Adet DN20 Su Sayacı Bağlantı rekor Seti (Rekor Tüpü PPRC): 10.000 Adet 180 gün İçerisinde Teslim Edilecek Malz. Miktarı (3.Parti) DN20 Su Sayacı Bağlantı rekor Seti (Pirinç) : 5.000 Adet DN20 Su Sayacı Bağlantı rekor Seti (Rekor Tüpü PPRC): 10.000 Adet
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 gün içerisinde başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.05.2022 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DİSKİ İhale Bürosu Toplantı Salonu-Bağlar/DİYARBAKIR
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. 

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
1.Kısım için: İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin Türkiye’de (kendilerinin veya bir başka firmanın) tamir ve ayar işlerinin yapıldığı yetkili servisinin olduğunu belgelendireceklerdir. İmalatçıların direkt kendisinin teklif vermesi durumunda bu şart aranmaz. 
4.3.4.
4.3.4.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
1.Kısım için:İstekliler, teklif ettikleri sayaçların IP68 koruma sınıfına uygun olduğunu belirten TURKAK veya Uluslararası akredite edilmiş bir kuruluştan alınmış belgeyi sunmaları/beyanı zorunludur.
4.3.5. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
1.Kısım için: Sayaçların boyanmasında kullanılan elektrostatik boyanın insan sağlığına zararlı olmadığına dair belgeleri yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. 2.Kısım için: İhale tarihinden önce 2.kısımda yer alan tüm kalemlere ait numuneler idarede görülecek ve numune görüldü tutanağını e-teklif ile birlikte beyan etmeyen/sunmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Her türlü sıcak veya soğuk su sayaçları imalatı veya satışı ya da Her türlü su tesisat malzemeleri imalatı veya satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.