Akaryakıt Mal Alımı İşi

İlgili Müdürlük DİSKİ Genel Müdürlüğü
İhale Durumu İhale Sonuçlandı
İhale Türü Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale Tarihi ve Saati 20 Ağustos 2019 Salı
Telefon & Faks 4122522990 - 4122523957
E-Posta [email protected]
Şartname Bedeli 0,00
Doküman Teslim Yeri BAGCILAR MAHALLESI YENIHAL CADDESI 1 21090 BAĞLAR/
İhaleyi Alan Firma 1.Kısım Gaziler Petrol, 3.Kısım Sümbülan Petrol, 8. Kısım İlka Akaryakıt, 9.Kısım Akmaz Petrol, 2.,4.,5.,6.,7. Kısımlar İPTAL
Sözleşme Tarihi 10.10.2019
Sözleşme Bedeli 1. Kısım: 6.395.000, 3. Kısım:162.000, 8. Kısım: 163.200, 9.Kısım: 81.900 TOPLAM: 6.802.100,00
Akaryakıt Mal Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/347640
 
1-İdarenin
a) Adresi : BAGCILAR MAHALLESI YENIHAL CADDESI 1 21090 BAĞLAR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4122522990 - 4122523957
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Merkez 1.300.000 Lt. Motorin,10.000 Lt. K.suz Benzin,Kulp 40.000 Lt.Motorin,Lice 30.000 Lt.Motorin,Eğil 30.000 Lt. Motorin,Hazro 20.000 Lt. Motorin,Kocaköy 25.000 Lt. Motorin,Hani 30.000 Lt. Motorin,Çermik 30.000 Lt. Motorin, Çüngüş 15.000 Lt.Motorin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : a) Merkez için; DİSKİ Genel Müdürlüğü Akaryakıt Pompa İstasyonu Bağlar/ DİYARBAKIR b) Kulp için; DİSKİ Kulp Şube Müdürlüğü Kulp/Diyarbakır c) Lice için; DİSKİ Lice Şube Müdürlüğü Lice/Diyarbakır d) Eğil için; DİSKİ Eğil Şube Müdürlüğü Eğil/Diyarbakır e) Hazro için; DİSKİ Hazro Şube Müdürlüğü Hazro/Diyarbakır f) Kocaköy için; DİSKİ Kocaköy Şube Müdürlüğü Kocaköy /Diyarbakır g) Hani için; DİSKİ Hani Şube Müdürlüğü Hani /Diyarbakır h) Çermik için; DİSKİ Çermik Şube Müdürlüğü Çermik /Diyarbakır i) Çüngüş için; DİSKİ Çüngüş Şube Müdürlüğü Çüngüş /Diyarbakır
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra DİSKİ'nin talep ettiği zamanda ilk parti mal teslimi yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bağcılar Mah. Yenihal Cad. Toptancılar Sitesi Bitişiği - DİSKİ Genel Müdürlüğü - Bağlar/DİYARBAKIR
b) Tarihi ve saati : 20.08.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Akaryakıt sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Kuruluşu olduğunu gösterir belge,
b) İstekli bir Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise, teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluş Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
c) İstekli Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan Bayilik Belgesini,
d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi,
e) 2. ,3.,4.,5.,6.,7.,8. ve 9. Kısım için teklif verecek isteklilerin Kulp, Lice, Eğil, Hazro, Kocaköy, Hani, Çermik, Çüngüş ilçelerinde akaryakıt istasyonu olması ve ilgili belgelerin teklif ekinde sunulması zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
a)İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi
b)İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu
c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından İstekli adına düzenlenmiş ve teklif ettigi mala ilişkin Yerli Malı Belgesi
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Yüklenici (1. Kısım Merkez); idarenin bildirmesi üzerine DİSKİ akaryakıt deposunun yılda 2 (iki) kez depo temizliğini yapacaktır. İlçelerdeki (Bismil, Çınar, Dicle, Ergani, Silvan) akaryakıt istasyonları depolarını yılda 2 (iki) kez depo temizliğini yapacaktır. Bildirildikten sonra 5 (beş) gün içerinde temizlenmediği takdirde, geciken her gün ve her bir depo için günlük 200 TL tutarında ceza uygulanacaktır.
4.3.4.
4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler:
Motorin için: TS 3082 EN 590                   
Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) için: TS EN 228
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Akaryakıt (Benzin, Kurşunsuz Benzin,Motorin,Kırsal Motorin) alımı ve/veya satımı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DİSKİ İhale Bürosu Bağlar/DİYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Tüm Hakları Saklıdır 2020© Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.