Su Sayacı Alımı İşi

İlgili Müdürlük DİSKİ Genel Müdürlüğü
İhale Durumu İhale Sonuçlandı
İhale Türü Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale Tarihi ve Saati 27 Mart 2020 Cuma
Telefon & Faks 4122522990 - 4122523957
E-Posta [email protected]
Şartname Bedeli 0,00
Doküman Teslim Yeri BAGCILAR MAHALLESI YENIHAL CADDESI 1 21090 BAĞLAR/
İhaleyi Alan Firma BAYLAN Ölçü Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Sözleşme Tarihi 18.06.2020
Sözleşme Bedeli 1.361.900,00
Su Sayacı Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2020/111962
 
1-İdarenin
a) Adı : DİYARBAKIR SU KANAL İDARESİ
b) Adresi : BAGCILAR MAHALLESI YENIHAL CADDESI 1 21090 BAĞLAR/DİYARBAKIR
c) Telefon ve faks numarası : 4122522990 - 4122523957
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Su Sayacı Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : DN20 Hacim Esaslı 190mm Su Sayacı (10.000)Ad., DN20 Çok Hüzmeli 190mm Su Sayacı (10.000)Ad., DN50 200mm Woltman ölçüm esaslı Su Sayacı (400)Ad., DN80 225mm Woltman ölçüm esaslı Su Sayacı (250)Ad., DN100 250mm Woltman ölçüm esaslı Su Sayacı (40)Ad.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : DİSKİ Genel Müdürlüğü Ana Ambarı. İdare sayaçların farklı bir ambara teslimini de isteyebilir. Bu durumda yüklenici tarafından ek bir ödeme talep edilemez.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 gün içerisinde 1. Parti, 90 gün içerisinde 2. Parti, 210 gün içerisinde 3. Parti 270 gün içerisinde 4. Parti
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 gün içerisinde başlanacaktır

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.03.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DİSKİ İhale Bürosu Toplantı Salonu-Bağlar/DİYARBAKIR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. 
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin Türkiye’de (kendilerinin veya bir başka firmanın) tamir ve ayar işlerinin yapıldığı yetkili servisinin olduğunu belgelendireceklerdir. İmalatçıların direkt kendisinin teklif vermesi durumunda bu şart aranmaz. 
4.3.4.
4.3.4.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
İstekliye ait,  2014/32/AB Tip Onay Belgesi 
İstekliye ait,  TSE veya uluslararası onay kuruluşlarından alınmış ISO 4064-1:2018 veya OIML R49 Standardına uygunluk belgesi
Sayaçların gösterge ünitesinin IP68koruma sınıfında olması (Bu özelliğin akredite bir onaylanmış sertifikası olmalıdır)
4.3.4.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 29 Haziran 2016 tarih ve 29757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)” nin tüm maddeleri zorunlu olarak yürürlüğe girmiş olup, satın alınacak sayaçlar 2014/32/EU (2014/32/AB) yönetmeliğine uygun olacaktır.Teklif edilecek tüm malzemeler TSE kalite belgesine veya CE Avrupa Uygunluk Beyanı veya dengi kalite belgesine haiz olacaktır.
a)   İhale konusu mala ilişkin olarak imalatçı firmanın Sanayi ve Ticaret Bakanlığından veya uluslararası onay kuruluşlarından alınmış 2014/32/AB Tip Onay belgesi ve Kalite Yönetim Sistemi Onay Belgesi.
b)   İhale konusu mala ilişkin TSE’den veya Uluslararası akreditasyon kurumlarından alınmış ISO-4064-1  Standardına Uygunluk Belgesi
c)   İstekliler, teklif ettikleri sayaçların IP68 koruma sınıfına uygun olduğunu belirten TURKAK veya Uluslararası akredite edilmiş bir kuruluştan alınmış belgeyi sunmaları zorunludur.
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü sıcak veya soğuk su sayaçları imalatı veya satışı benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Tüm Hakları Saklıdır 2020© Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.