Akaryakıt Mal Alımı İşi — İPTAL EDİLMİŞTİR —

İlgili Müdürlük DİSKİ Genel Müdürlüğü
İhale Durumu İhale İptal Edildi
İhale Türü Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale Tarihi ve Saati 04 Ocak 2024 10:00
Telefon & Faks 4122522990 - 4122523957
E-Posta [email protected]
Şartname Bedeli 0,00
Doküman Teslim Yeri Bağcılar Mahallesi Yeni Hal Caddesi 21090 Bağlar/DİYARBAKIR
İhaleyi Alan Firma
Sözleşme Tarihi
Sözleşme Bedeli

Akaryakıt Mal Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1401326

 

1-İdarenin
a) Adı : DİYARBAKIR SU KANAL İDARESİ
b) Adresi : BAGCILAR MAHALLESI YENIHAL CADDESI 1 21090 BAĞLAR/DİYARBAKIR
c) Telefon ve faks numarası : 4122522990 – 4122523957
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Akaryakıt Mal Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Kısım Merkez için 1.500.000 Litre Motorin, Merkez 7.000 Litre Kurşunsuz Benzin, 2. Kısım Eğil için 30.000 Litre Motorin, 3. Kısım Kocaköy için 15.000 Litre Motorin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Merkez : DİSKİ Genel Müdürlüğü Akaryakıt Pompa İstasyonu Bağlar/ DİYARBAKIR Eğil : DİSKİ Eğil Şube Müdürlüğü Eğil/Diyarbakır Kocaköy : DİSKİ Kocaköy Şube Müdürlüğü Kocaköy /Diyarbakır
ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici, akaryakıt ürününü DİSKİ?nin talep ettiği zamanda ve partiler halinde getirecektir. İşin Süresi 12 aydır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.01.2024 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DİSKİ İhale Bürosu Toplantı Salonu-Bağlar/DİYARBAKIR
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
 2. a) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Akaryakıt sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Kuruluşu olduğunu gösterir belge,
 3. b) İstekli bir Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise, teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluş Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
 4. c) İstekli Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan Bayilik Belgesini,
 5. d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
1. KISIM: Motorin ve Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) Alımı (Diyarbakır Merkez)

Belge Adı Açıklama
İl ve İlçede teklif verecek olan firmaların sabit akaryakıt bayi olduğunu gösterir belge Teknik Şartname’nin 4.6 maddesi


2. KISIM: Motorin Alımı (Diyarbakır İli Eğil İlçesi)

Belge Adı Açıklama
İl ve İlçede teklif verecek olan firmaların sabit akaryakıt bayi olduğunu gösterir belge Teknik Şartname’nin 4.6 maddesi


3. KISIM: Motorin Alımı (Diyarbakır İli Kocaköy İlçesi)

Belge Adı Açıklama
İl ve İlçede teklif verecek olan firmaların sabit akaryakıt bayi olduğunu gösterir belge Teknik Şartname’nin 4.6 maddesi

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Akaryakıt (Benzin, Kurşunsuz Benzin,Motorin,Kırsal Motorin) alımı ve/veya satımı benzer iş olarak kabul edilecektir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.