İlk Abonelik İşlemi


İlk abonelik işlemleri için belirtilen evraklarla birlikte DİSKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri  Servisimize müracaat edilmelidir. Abonelik sözleşmesi yapacak kişinin şahsen ya da noterce hazırlanan vekaletname ile belirlenen vekilin başvurması gerekmektedir.  Başvuru sonrasında aboneliğin talep edildiği adreste yapılan abone kontrolü neticesinde 2 gün sonra abone olacak kişinin tekrar Abone Servisine müracaatı sırasında abonelik ücreti tahsil edilir ve sözleşme imzalanır. Abonelik başvurusu yapan kişinin sayacı yok ise abone işlemi neticesinde sayacın montajı kurumumuz ekiplerince gerçekleştirilmekte olup, ilgili bedeller ilk faturada tahakkuk ettirilmektedir.​

Gerekli Evraklar
Abone Tipi İstenen Evraklar
Konut Aboneliği • İskân (yapı kullanım izin belgesi) aslı veya fotokopisi
• İlliyet belgesi (tapu, kira kontratı, NVİ belgesi) aslı veya sureti
• Yapı, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamında İse Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesi (DASK) Fotokopisi
• Türkiye Cumhuriyeti kimlik veya kimlik sayılan resmi belgeler
• Mevcut ise sayaç numarası ve resmi
• Komşu Abone Numarası
İşyeri ve Sanayi Aboneliği • Konut Aboneliği için gerekli evraklarla birlikte
• Vergi levhası (Vergi Numarası/Vergi Dairesi)
• Noter onaylı imza sirküleri
• Şirket Yetkilisi Türkiye Cumhuriyeti kimlik veya kimlik sayılan resmi belgeler
• Yetki belgesi
Şantiye Aboneliği  – İnşaat Abonelik Şartları (Gerçek Kişi)
• İnşaat – yapı ruhsatı aslı veya sureti
• Tapu aslı veya fotokopisi
• Proje onay ve kanal katılım bedeli, su iştirak bedeli vb. bedellerin ödendiğine dair makbuz sistem kontrolü
• Türkiye Cumhuriyeti kimlik veya kimlik sayılan resmi belgeler
• Komşu Abone NumarasıŞantiye-İnşaat Abonelik Şartları (Tüzel Kişi)
• İnşaat Aboneliği (Gerçek Kişi) için istenen evraklarla birlikte
• İmza sirküleri (Noter Onaylı)
• Vergi Levhası (Vergi Numarası/Vergi Dairesi)
• Şirket Yetkilisi Türkiye Cumhuriyeti kimlik veya kimlik sayılan resmi belgeler
• Yetki Belgesi
Resmi Kurum Aboneliği  • Konut Aboneliği için gerekli evraklarla birlikte
• Abone talep yazısı
• Yekti belgesi
•Yetkili Kişi Türkiye Cumhuriyeti kimlik veya kimlik sayılan resmi belgeler
Park-Bahçe Aboneliği  • Gereken hallerde alan krokisi
• İlliyet belgesi (tapu, kira kontratı, NVİ belgesi) aslı veya sureti
• Türkiye Cumhuriyeti kimlik veya kimlik sayılan resmi belgeler
• İşletmeler Dairesi Başkanlığı’nın şebeke uygunluk görüşü
• Abonelik talebi yapılan ilgili parselin imar veya kadstral yolunun bulunması, mevcut şebeke hattına en fazla 100 metre mesafede bulunması
Engelli-Gaziler- Şehit, Dul ve Yetimler için İndirimli Su Aboneliği • Konut Aboneliği için gerekli evraklarla birlikte
• Gazi, şehit dul ve yetimi ile ilgili durumlarını belirten resmi belge veya bu haklardan yararlandığını gösterir tanıtım kartı
• Engellilik durumunun %40 ve üzerinde olduğuna dair sağlık kurulu raporu veya tanıtım kartı
• 18 yaşında küçük bedensel veya zihinsel engelliler için vukuatlı nüfus kayıt örneği, anne baba boşanmış ise velayet belgesi
• 18 yaş ve üzeri zihinsell engelliler için vasi kararı
** Aynı şahsın indirimli abone türünden yalnızca bir adet mesken aboneliği bulunabilir. Bu tarz aboneliklerin geçerlilik süresi ilgili kanunların öngördüğü şekilde düzenlenir.**
Ortak Kullanım Aboneliği •  İskân (yapı kullanım izin belgesi) aslı veya fotokopisi
• İlliyet belgesi (tapu, kira kontratı, NVİ belgesi) aslı veya sureti
• Türkiye Cumhuriyeti kimlik veya kimlik sayılan resmi belgeler
• İki birimden fazla olan binalarda apartman sakinlerinin muvafakatı
• Binada site yönetimi mevcut ise yönetim karar defteri
Ksub Aboneliği (Kuyu Suları İçin) • İlliyet belgesi (tapu, kira kontratı, NVİ belgesi) aslı veya sureti
• Türkiye Cumhuriyeti kimlik veya kimlik sayılan resmi belgeler
• OSB’ler için protokollerinde belirtilen diğer evraklar


NOT :

  • Sanayi Abonelerinin Depozito ücretleri Genel Müdür Yardımcısı tarafından belirlenmektedir.
  • Şantiye abonelerinin depozito bedelleri yönetmelik gereği yapı ruhsatında belirtilen m2 hesabına göre belirlenmektedir.
  • Kuyu suyu aboneliklerinde depozito bedeli yukarıda belirtilen tarifelerin 1/3 tutarındadır.
  • Resmi kurumlardan depozito ücreti alınmamaktadır.
  • Dernek aboneliklerinde depozito bedeli yukarıda belirtilmiş olan konut tarifeleri üzerinden yapılmaktadır.