İçmesuyu, Kanalizasyon ve Hırdavat Malzemeleri Alım İşi

İlgili Müdürlük DİSKİ Genel Müdürlüğü
İhale Durumu İhale Tamamlandı
İhale Türü Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale Tarihi ve Saati 13 Şubat 2024 10:00
Telefon & Faks 4122522990 - 4122523957
E-Posta [email protected]
Şartname Bedeli 0,00
Doküman Teslim Yeri Bağcılar Mahallesi Yeni Hal Caddesi 21090 Bağlar/DİYARBAKIR
İhaleyi Alan Firma 1. 3. ve 6.Kısım: YARDIMCIM GIDA İNŞ. TAAH. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. - 2., 4., 5., 7.,8.,9.,10.,11. ve 13. Kısım: ÖZBAL İNŞ. ELEK. TEMZ. TURZ. ORMAN ÜRÜN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ - 12. Kısım: BEHA YAPI İNŞ. VE MEK. TES. SİS. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Sözleşme Tarihi 20/03/2024
Sözleşme Bedeli Toplam: 33.000.506,70

İçmesuyu, Kanalizasyon ve Hırdavat Malzemeleri Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/30188

 

1-İdarenin
a) Adı : DİYARBAKIR SU KANAL İDARESİ
b) Adresi : BAGCILAR MAHALLESI YENIHAL CADDESI 1 21090 BAĞLAR/DİYARBAKIR
c) Telefon ve faks numarası : 4122522990 – 4122523957
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : İçmesuyu, Kanalizasyon ve Hırdavat Malzemeleri Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 7 Kısım İçmesuyu Malzemeleri, 5 Kısım Kanalizasyon ve Yağmursuyu Malzemeleri ve 1 Kısım Hırdavat Malzemeleri olmak üzere, toplam 13 kısım 401 kalem mal alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Diski Genel Müdürlüğü Hamsu Arıtma Tesisi Merkez Ambarıdır.
ç) Süresi/teslim tarihi : Malzemelerin teslim süresi 180 takvim günü’dür. Sevkiyat İdarenin ihtiyacı doğrultusunda partiler halinde istenilen yerde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 gün içerisinde işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.02.2024 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DİSKİ İhale Bürosu Toplantı Salonu-Bağlar/DİYARBAKIR
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
Yüksek Yoğunluklu Polietilen Borular (HDPE 100) için;
Hijyenik ve Toksikolojik bakımdan Sağlık Bakanlığı Gıda Tüzüğüne Uygunluk Belgesi teklifle birlikte beyan etmeleri/sunmaları gerekmektedir. Beyan etmeyen/sunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
12.Kısım –Kanal Açma Hortumu ve Kanal Açma Başlığı (Nozul) : 11 Kalem.;

Belge Adı Açıklama
Kanal Açma Hortumu Numune Görüldü Tutanağı 5 Kısım Kanalizasyon ve Yağmursuyu Malzemeleri Genel Teknik Şartnamesinin 3. maddesi


13.Kısım (Hırdavat Malzemeleri ) :93 Kalem ;

Belge Adı Açıklama
Çöp Poşeti Numune Görüldü Tutanağı 1 Kısım Hırdavat Malzemeleri Genel Teknik Şartnamesinin c maddesi

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Her türlü “İçmesuyu Borusu, PE Boru, fittings boru ve ek parçalarının satışı veya imalatı”
veya
Her Türlü “Kanalizasyon Şebekesi ve Yağmur Suyu Izgara yapımında kullanılan malzemelerin satışı veya imalatı”
veya
Her türlü “Kanalizasyon veya içmesuyu hizmet malzemeleri veya makineleri veya ekipmanları veya aletleri imalatı veya satışı ya da Her türlü hırdavat malzemeleri ve/veya avadanlık ve/veya el aletleri imalatı veya satışı” benzer iş olarak kabul edilecektir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 1.Kısım (PE 100 Borular ) :22 Kalem ;, 2.Kısım (PE 100 EK parçaları) : 51 Kalem ; , 3.Kısım (PE Kaplin Ek Parçaları ve PVC Kolye) : 44 Kalem ;, 4. Kısım (PVC Boru ve Ek Parçaları) : 22 Kalem ; , 5.Kısım (Boru Birleştirme ve Kolay Tamir Kelepçeleri):17 Kalem; , 6.Kısım (Vantuz, Vana, Çekvalf ve Çelik Flanşlar) : 33 Kalem ; , 7.Kısım (Galvaniz Boru-Galvaniz Fittings, Prinç Vanalar-PPRC Boru ve PPRC Ek Parçalar ): 46 Kalem.; , 8. Kısım – HDPE Koruge, PVC Boru ve Ek Parçaları : 31 Kalem; , 9. Kısım –Beton/Betonarme İmalatları : 23 Kalem; , 10.Kısım–Reaktif Pudra Beton ve Sfero Döküm Çerçeve İmalatları : 6 Kalem; , 11.Kısım (Kompozit Malzemeler) : 2 Kalem; , 12.Kısım –Kanal Açma Hortumu ve Kanal Açma Başlığı (Nozul) : 11 Kalem.; kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.