Katyonik Polielektrolit Alımı İşi

İlgili Müdürlük DİSKİ Genel Müdürlüğü
İhale Durumu İhale Tamamlandı
İhale Türü Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale Tarihi ve Saati 12 Mayıs 2022 10:00
Telefon & Faks 4122522990 - 4122523957
E-Posta [email protected]
Şartname Bedeli 0,00
Doküman Teslim Yeri Bağcılar Mahallesi Yeni Hal Caddesi 21090 Bağlar/DİYARBAKIR
İhaleyi Alan Firma NATURAL ATIK SU ARITMA TEK. KUR. TED. HİZ. DAN. TİC. VE SAN. A.Ş.
Sözleşme Tarihi 04/07/2022
Sözleşme Bedeli 8.636.800,00

Katyonik Polielektrolit Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2022/355543

 

1-İdarenin
a) Adresi : BAGCILAR MAHALLESI YENIHAL CADDESI 1 21090 BAĞLAR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4122522990 – 4122523957
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 160.000 kg Katyonik Polielektrolit Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Diyarbakır İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
c) Teslim tarihi : İlk polielektrolit sevkiyatı sözleşme sonrası 1 ay içerisinde yapılacaktır. Kalan sevkiyatlar 360 gün içerisinde tamamlanacaktır. Sevkiyatlar kurumun belirleyeceği program dahilinde işin süresi içinde teslim edilecektir. Tarih Teslim Edilmesi Gereken Polimer Miktarı Temmuz 2022 13000 KG Ağustos 2022 13000 KG Eylül 2022 13000 KG Ekim 2022 13000 KG Kasım 2022 13000 KG Aralık 2022 13000 KG Ocak 2023 13000 KG Şubat 2023 13000 KG Mart 2023 13000 KG Nisan 2023 13000 KG Mayıs 2023 13000 KG Haziran 2023 17000 KG

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bağcılar Mah. Yenihal Cad. Toptancılar Sitesi Bitişiği – DİSKİ Genel Müdürlüğü – Bağlar/DİYARBAKIR
b) Tarihi ve saati : 12.05.2022 – 10:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.a)İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,
b)İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu,
c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,
d)İstekliler teklif edeceği ürünün Türkiye’de Yetkili satıcı olduğunu gösteren Yetkili Satıcısı Belgesini teklifleriyle birlikte idareye sunacaklardır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Firmalar, Dekantörlerde ve Mekanik Belt Thickener (çamur yoğunlaştırıcı) İDARE tarafından yapılacak denemeler için Diyarbakır Atıksu Arıtma Tesisine 250 kg’dan az olmamak üzere (JAR testlerinin sonucunda belirledikleri uygun ürünü) bedelsiz, orijinal paketli numunelerini İDARE’ye ait Diyarbakır Atıksu Arıtma Tesisine teslim edeceklerdir. Teslim edilen numunelerin ambalajlarında ürüne ait bilgiler eksiksiz görülecektir. Numunelerin Diyarbakır Atıksu Arıtma Tesisine teslim edildiğine dair evrakı ihale saatinden önce İDARE’ye sunacaklardır. Numuneleri teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
-İhaleye katılacak firmalar saha ve laboratuar denemelerinin tamamlanabilmesi için istekleri doğrultusunda ihale tarihinden önce idareden izin almak suretiyle Atıksu Arıtma Tesisi Laboratuarında idare personeli nezaretinde uygun ürünün tespiti için JAR Testi yapabilirler. Yapılan test sonuçları neticesinde firma, uygun gördüğü ürünün neden ve hangi sonuçlara göre seçildiğini ihale dosyasında sunacağı raporda belirtmelidir. JAR testi yapmayan firmalar seçtiği ürünü neden seçtiği ile ilgili rapor hazırlayıp sunmalıdır. Söz konusu denemeleri veya raporu sunmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. -Firmalar teklif ettikleri ürüne ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) teklif ekinde sunmaları gerekmektedir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Her türlü kimyevi madde imalatı veya satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Dekantörlerde ve Mekanik Belt Thickener (çamur yoğunlaştırıcı) yapılan denemelerde susuzlaştırma işleminde kullanılan polimer miktarını belirlemek için sisteme giren % KM oranı bilinen çamura %0,2 konsantrasyonunda polimer dozlanır. Susuzlaştırma işlemi sonucunda tüketilen polielektrolit ve susuzlaştırılan çamur miktarı debimetreden okunur. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi aşağıdaki formüle göre yapılır.

Optimum Dozaj (kg/Ton) = Polimer Sarfiyatı (m3) x Polimer Konsantrasyonu (0.2) /Susuzlaştırılan Çamur Miktarı (m3) x Çamur Konsantrasyonu

Birim Maliyet Hesabı = İhale Birim Fiyatı (TL/Kğ) x Belirlenen Optimum Dozaj (Kğ/Ton)

(Teknik Şartnamenin 4.d maddesinde formül ayrıca belirtilmiştir.)

 

 1.  İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.7. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DİSKİ İhale Bürosu Bağlar/DİYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  14. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.