Soğuk Su Sayaçları Alım İşi

İlgili Müdürlük DİSKİ Genel Müdürlüğü
İhale Durumu İhale Tamamlandı
İhale Türü Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale Tarihi ve Saati 16 Temmuz 2024 10:00
Telefon & Faks 4122522990 - 4122523957
E-Posta [email protected]
Şartname Bedeli 0,00
Doküman Teslim Yeri Bağcılar Mahallesi Yeni Hal Caddesi 21090 Bağlar/DİYARBAKIR
İhaleyi Alan Firma
Sözleşme Tarihi
Sözleşme Bedeli

Soğuk Su Sayaçları Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/792950

 

1-İdarenin
a) Adı : DİYARBAKIR SU KANAL İDARESİ
b) Adresi : BAGCILAR MAHALLESI YENIHAL CADDESI 1 21090 BAĞLAR/DİYARBAKIR
c) Telefon ve faks numarası : 4122522990 – 4122523957
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Soğuk Su Sayaçları Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 20.000 Adet DN20 Hacim Esaslı 190 mm, 15.000 Adet DN20 Çok Hüzmeli 190 mm, 300 Adet DN25 Çok Hüzmeli 260 mm ve 150 Adet DN40 Çok Hüzmeli 300 mm Su Sayaçları Alımı, 15.000 Adet DN20 (LORA), 225 Adet DN25 (LORA), 300 Adet DN40 (LORA), 200 Adet DN50 (LORA), 100 Adet DN80 (LORA) ve 75 Adet DN100 (LORA) Uzaktan Okumalı Ultrasonik Su Sayaçları Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : DİSKİ Genel Müdürlüğü Ana Ambarı
ç) Süresi/teslim tarihi : 30 gün İçerisinde Teslim Edilecek Malz. Miktarı (1. Parti): DN20 Çok Hüzmeli 190 mm Su Sayacı; 5.000 Adet , Dn20 Q3,5 m3/h R400 LoRa ile uzaktan okumalı açma kesme vanalı ultrasonik soğuk su sayacı; 5.000 Adet, Dn25 Q6,3 m3/h R400 LoRa ile uzaktan okumalı açma kesme vanalı ultrasonik soğuk su sayacı ; 75 Adet, Dn40 R400 Lora ile uzaktan okumalı Ultrasonik soğuk su sayacı; 100 Adet, Dn50 R400 Lora ile uzaktan okumalı Ultrasonik soğuk su sayacı; 100 Adet, Dn80 R400 Lora ile uzaktan okumalı Ultrasonik soğuk su sayacı; 50 Adet ve Dn100 R400 Lora ile uzaktan okumalı Ultrasonik soğuk su sayacı; 25 Adet 90 gün İçerisinde Teslim Edilecek Malz. Miktarı (2.Parti): DN20 Hacim Esaslı 190 mm Boyunda Su Sayacı; 5.000 Adet, DN20 Çok Hüzmeli 190 mm Su Sayacı; 5.000 Adet, DN25 Çok Hüzmeli 260 mm Su Sayacı; 150 Adet, DN40 Çok Hüzmeli 300 mm Su Sayacı; 75 Adet, Dn20 Q3,5 m3/h R400 LoRa ile uzaktan okumalı açma kesme vanalı ultrasonik soğuk su sayacı; 5.000 Adet, Dn25 Q6,3 m3/h R400 LoRa ile uzaktan okumalı açma kesme vanalı ultrasonik soğuk su sayacı; 75 Adet ve Dn40 R400 Lora ile uzaktan okumalı Ultrasonik soğuk su sayacı; 100 Adet 120 gün İçerisinde Teslim Edilecek Malz. Miktarı (3.Parti): DN20 Hacim Esaslı 190 mm Boyunda Su Sayacı; 5.000 Adet, DN20 Çok Hüzmeli 190 mm Su Sayacı; 5.000 Adet, DN25 Çok Hüzmeli 260 mm Su Sayacı; 150 Adet, DN40 Çok Hüzmeli 300 mm Su Sayacı; 75 Adet, Dn20 Q3,5 m3/h R400 LoRa ile uzaktan okumalı açma kesme vanalı ultrasonik soğuk su sayacı; 5.000 Adet, Dn25 Q6,3 m3/h R400 LoRa ile uzaktan okumalı açma kesme vanalı ultrasonik soğuk su sayacı; 75 Adet, Dn40 R400 Lora ile uzaktan okumalı Ultrasonik soğuk su sayacı; 100 Adet, Dn50 R400 Lora ile uzaktan okumalı Ultrasonik soğuk su sayacı; 100 Adet, Dn80 R400 Lora ile uzaktan okumalı Ultrasonik soğuk su sayacı; 50 Adet ve Dn100 R400 Lora ile uzaktan okumalı Ultrasonik soğuk su sayacı; 50 Adet 180 gün İçerisinde Teslim Edilecek Malz. Miktarı (4.Parti): DN20 Hacim Esaslı 190 mm Boyunda Su Sayacı; 10.000 Adet
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 gün içerisinde işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.07.2024 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DİSKİ İhale Bürosu Toplantı Salonu-Bağlar/DİYARBAKIR
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İmalatçı Belgesi
Kapasite Raporu
Sanayi Sicil Belgesi
Yetkili Satıcı Belgesi

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Türkiye’de (kendilerinin veya bir başka firmanın) tamir ve ayar işlerinin yapıldığı yetkili servisinin olduğunu gösterir belgele
4.3.4.
4.3.4.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
IP68 koruma sınıfına uygun olduğunu belirten TURKAK veya Uluslararası akredite edilmiş bir kuruluştan alınmış belge
4.3.5. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Kullanılan boyanın sağlığa zararlı olmadığına dair belge

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Her türlü sıcak veya soğuk su sayaçları imalatı veya satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.